Türkiye Heidegger Topluluğu Makaleler

Makaleler

by beitrage
Ulaş, Bilge; “Hümanizmin Sınırında: Pico’nun “Yersiz” İnsanına Heidegger’in Dasein’ı “Yurt” Olabilir Mi?”,  Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.31, 2021, 591 – 612.

Aşar, Haluk; “Heidegerci Çevre Felsefesi”, Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü, s.14, 2021, 23 – 34.

Ünaldı, Nilüfer Urlu; “Heidegger’de Dış Dünyanın Varlığı ve Gerçeklik Meselesi”, BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.8, s.1, 2021, 19-31.

Özkent, Yasemin; “Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideggerci Bir Okuma”, İnsan ve İnsan, c.8, s.28, 2021, 71 – 89.

Gültekin, Ahmet Cüneyt; “Freud Ve Heidegger’de Kaynağa Dönüş Teması”,  Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.31, 2021, 561 – 576 .

Ünal, Şükrü Mert ve Çelik, Kevser; “M. Heidegger’in Onto-teoloji Kritiği Bağlamında Causa Sui Olarak Tanrı”,  Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji, s.34, 2021,  53 – 63.

Saltuklu, Zübeyir ve Toprak, Muhammed; “Platon, Aristoteles, Jaspers ve Heidegger’e Göre Hayret Kavram”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.25, s.1, 2021, 159-167.

Salur, Bilge; “Heidegger’de Otantiklik – Zamansallık İlişkisi”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.31, 2021, 577-590.

İbiş, Fatih; “Heidegger’in Sorusu, Descartes’ın Suskunluğu ve Taşköprülüzade’nin Cevabı”, Kader, c.17, s.1, 2019, 36-58.

Çelebi, E; “Heidegger ve Sartre’ın Hiçlik Çözümlemeleri Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme”, İnönü University International Journal of Social Sciences, c.5, s.2, 2016, 39-50.

Arga, Bora; “Martin Heidegger ve Aristoteles’in Sanat Görüşlerinin İncelenmesi”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.29, 2020, 247-257.

Tiryaki, Işıltan Ataman; “Metafiziğin Sonunda Dostluk: Heidegger Metafiziği Üzerine Bir İnceleme”. Kaygı, s.27, 2016, 201-210.

Kaya, Selin; “Heidegger’de Varlığın Açığa Çıkmasında Dil ve Geleneğin Rolü”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.32, 2018, 199-226.

Demirel, İdris; “Heidegger Felsefesine Güç İstenci, Teknoloji ve Çevre Sorunları Açısından Bakışlar” Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, c.4, s.3, 2018, 17-30.

Aşar, Haluk; “Heidegger ve Sartre Felsefesinde “Kaygı” ve “Bulantı” Kavramlarının Analizi” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.17, 2014, 85-100.

Turanlı, Aydan; “Martin Heidegger’in Teknoloji Görüşü: Özcü Eleştiriye Bir Cevap”, Kilikya Felsefe Dergisi, s.2, 2017, 1-16.

Topakkaya, Arslan; “M. Heidegger’de Köklere Bağlılık (Ortsverbunheit) Kavramının Tahlili”, Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, s.8, 2018, 64-72.

Becermen, Metin; “Dilthey, Heidegger ve Gadamer’de Anlama Sorunu.” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.5, s.6, 2004, 35-66.

Karakaş, Sevim Erşahin: “Heidegger Düşüncesinde Teknikleşmiş Hayvan Olarak Modern İnsan” Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi. s.13, 2020, 131-142.

Günok, Emrah; “Heidegger Felsefesinde Zamansallığın Göstereni Olarak Sıkıntı Kavramı” Kilikya Felsefe Dergisi, s.2, 2016, 16-38.

İnam, Ahmet; “Geçilmez Köprü Üzerinde Wittgenstein ve Heidegger”, Felsefe Arkivi, 2013, 169-176.

Sümer, Banu Alan; “Parmenides’in “Düşünme Ve Varlık Aynı Şeydir” Yargısına Heıdegger’in Yorumu Açısından Bir Bakış.” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.11, 2011, 137-154.

Tokat, Latif; “Heidegger’de Şiirsel Dil-Metafizik İlişkisi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.32, 2007, 183-208.

Tan Kot, Zeynep Münteha: “Only A Dialogue Can Save Us: The Dialogical Character of Heidegger’sConception of Destiny (Geschick)”, Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, c.6, s.1, 2020, 203-252.

Bora, Mersiye; “Koşmayan Ayakkabılar Hakkında Heideggerci Bir Soruşturma” Medeniyet ve Toplum Dergisi, c.4, s.4, 2020, 43-55.

Delice, Didem; “Heidegger’in Tekniğin Kökenine İlişkin Soruşturması”  Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.23, 2017, 307-328.

Gür, Aysun; “Heidegger’de Düşünme Biçimlerinin Yazgıyla İlişkisi Üzerine” Kaygı, s.31, 2018, 92-108.

Aydoğdu, Hüseyin; “Kierkegaard ve Heidegger’de Ölümün Eksistensiyal-Ontolojik Çözümlemesi”, Kaygı, s 27, 2016, 127-150.

Esenyel, Adnan, “Felsefe Bilmemeye Katlanabilir mi?: Heidegger’de Hakikatin Bir Hakikat-Olmayan Olarak İfşa Edilmesi” Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, s.13, 2020, 188-201.

Dağ, Umut:; “Heidegger’de Teknoloji Bağlamında İnsanın Yersiz Yurtsuzluğu Problemi”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, c.2, s.2, 2012, 35-52.

Keki, Başak; “Heidegger’in Varlık ve Zaman’ında Uzamsallık ve Beden Sorunu” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.22, 2016, 315-332.

Gözel, Özkan; “Heidegger’in Kartezyen Dünya Ontolojisine Yönelik Eleştirisi” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, c.14, s.24, 2016, 1-16.

Türkyılmaz, Çetin; “Heidegger’in “Ontoloji Tarihi”nde Kant Felsefesinin Yeri” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.21, s.1 2004, 165-181.

Polat, Mustafa; “Da-sein and Truth in Heidegger’s Being and Time”, Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, s.12, 2020, 92-105.

Duman, Musa; “Heidegger’in Metafizikle Karşılaşması”, Mukaddime, c.2, s.2, 2010, 23-34.

Kılıç, Sinan; “Heidegger’in Fundamental Ontolojisinde Varlığın Özdeşliği” Kaygı, s.23, 2014, 11-28.

Akdeniz, Emrah; “Heidegger’de Metafizik Eleştirisi olarak Sanat Yapıtı” Kilikya Felsefe Dergisi, s.2, 2016, 79-92.

Akçetin, Nurhayat; “Heidegger’in Düşüncesinde “Ölüm””, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.4, 2010, 1-7.

Kocaman, Ayşe Çiğdem; “Martin Heidegger’de “Birlikte Varolma” ve Daseın’ın Kendini “Herkes”de Yitirmesi”, Kent Akademisi, c.10, s.32, 2017, 500-511.

Yılmaz, Erdal; “Metafizikten Fenomenolojiye: Özne Metafiziğine Heideggerci Eleştiri” Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, c.23, s.45, 2018, 1-26.

Güneş, Cevriye Demir; “Levinas’ın “Azizlik Etiği”nde Heidegger’i Bağışlama Olanağı”, Kilikya Felsefe Dergisi, s.1, 2020, 1-19.

Hisarlıgil, Beyhan Bolak; “Martin Heidegger’de “Mekan” Düşüncesi: Hermeneutik-Fenomenolojik Bir Yaklaşım”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c.1, s.25, 2008, 1-13.

Aşkın, Zehragül; “Kant ve Heidegger’de Özgürlük Sorunu” Kaygı, s.1, 2008, 53-67.

Küçükalp, Derda; “Heidegger ve Nihilizm” Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları, s.30, 2016, 481-494.

Duman, Musa; “Heidegger’in Dünya Fenomeni” Felsefe Dünyası,. 2014, 132-149.

Şan, Emre; “Fenomenolojik Bir Sorun Olarak Kriz: Husserl Ve Heidegger” Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, s.8, 2017, 238-263.

Gündüz, Olgun; “Bilim, Teknoloji ve Sanat Üzerine Martin Heidegger Düşüncesinde Bir Yolculuk” Kaygı, s.4, 2005 104-110.

Karaman, Yasin; “Mevcudiyet ve Zaman: Heidegger’in Ouisa Yorumu” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.15, 2013, 187-200.

Karakaya, Talip; “Martin Heidegger Felsefesinde Ölüm Problemi” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.4 s.5, 2003, 1-30.

Aşkın, Zehragül ve Çellik Hüseyin; “Ontological Groundwork for Hermeneutics: Heidegger and Gadamer” Beytulhikme An International Journal of Philosophy, c.5 s.2  2015, 1-30.

Keskin, Mesut; “Batı Metafiziğinin Temel Sorusu ve Heıdegger”,  Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.21, 2016, 149-270.

Akçetin, Nurhayat Akçetin; “Martin Heidegger ve Nasyonel Sosyalizm: O Bir Nazi Miydi?”, HUMANITAS – Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, c.4, s.8, 2016, 47-64.

Erkurt, Gökhan Şefik; “Ingeborg Bachmann’ın Şiirlerinde Heidegger ve Wittgenstein Felsefelerinin İzlekleri”, Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, s.14, 2020, 176-200.

Aktok, Özgür; “Doğruluğu Epistemolojinin Sınırları Dışında Yeniden Düşünmek: Rorty ve Heidegger” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.1, 2006, 95-102.

Aşkın, Zehragül ve Atahan Derviş; “Platon ve Heidegger’de Aletheia ve Sanat Yapıtı İlişkisi”. Kilikya Felsefe Dergisi, s.1 2017, 51-68.

Kızılkaya, İbrahim Erkurt; “Bilim, Teknik ve Heidegger Üzerine Bir Not” Kesit Akademi Dergisi, s.11, 2017, 74-85.

Kaya, Selin; “Heidegger’de Varlığın Açığa Çıkarılmasında Dil ve Geleneğin Rolü”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s.32. 2018, 199-226.

Kurtyılmaz, Deniz; “Doğa, İnsan Ve Teknik: 50. Yılında 2001: Bir Uzay Macerası’nı Heidegger’le İzlemek”, Sinefilozofi, c.3, s.5. 2018, 3-24.

Lupalo, Olena ve Akosman, Betül Güngörmez; “Fındıng the Essentıal Meanıngs ın Archıtecture: Martın Heıdegger, Jørn Utzon and Turgut Cansever. Phenomenologıcal Approach”, Academic Review of Humanities and Social Sciences, c.2, s.1, 2019, 37-46.

Armağan, Mustafa; “Heıdegger, Nasr ve Hodgson: Gelenekle Yeniden Yüzleşme”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, c.1, s.3, 2005, 29-38.

Çağmar, Mehmet; “Sanat Eserinde Hakikat: Martın Heıdegger ve Walter Benjamın” Şarkiyat, c,9, s.2, 2017, 599-611.

İyi, Sevgi; “Çağımızda İki Antropoloji Anlayışı: Heidegger ve Mengüşoğlu” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, c.17, s.2, 2000.

Yıldızdöken, Çiğdem; “Heidegger’de Dasein’ın Varlığı ve Zaman Meselesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.53, 2017, 162-178.

Önal, Senem; “Kartezyen Özne ve Kantçı Öznenin Heidegger’de Anlamı: Dünyasallık” Kilikya Felsefe Dergisi, s.1 2014, 63-75.

Çüçen, Abdülkadir; “Heideggerian Interpretation of Primordial Thinking in Heraclitus’Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Philosophy”, s.21, 2013, 1-6.

Çüçen, A. Kadir (1994) “Heidegger Felsefesinde Hakikatin Özü Üzerine” Felsefe Dünyası, Sayı 13, 1994, ss. 24-34.

Çüçen, A. Kadir (1994) “Heidegger Felsefesinde Varlık’ın Anlamı Üzerine” Felsefe Dünyası, Sayı 14, ss, 36-41.

Çüçen, A. Kadir (2000) “Heidegger’de İnsan Problemi”, Felsefe Dünyası, sayı 31, ss. 25-31.

Çüçen, A. Kadir (2004) “Heidegger’s Understanding of Being”, Kaygı, Bahar, ss. 55-59.

Çüçen, A. Kadir (2004) “Bilim ve Teknoloji: Husserl, Heidegger ve Gadamer” Anlama ve Yorum Doğan Özlem Armağan Kitabı, Hazırlayanlar: A. Kadir Çüçen. Hatice Nur Erkızan ve Güçlü Ateşoğlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul. ss. 197-210.

Çüçen, A. Kadir (1998) “Heidegger’s Reading of Descartes’ Dualism: The Relation of Subject and Object” Padeia, Philosophy Documentation Center, Bowling Green State University, Ohia, 1998,

abstarcts, page 55, http://www.bgsu.edu/WCP; Abstracts, U.Ü. Türk-Alman Sempozyumları, 23-24. 02. 1998, Bursa, s. 163.

Çüçen, A. Kadir (1997) “Réinterprtatioén de la Conception Cartésienne de L’êüre (Substance) à la Lumière de la Philosophie de Heidegger”. L’esprit cartesien. Association des Societes de Philosophie de Lanque Francise, Sorbonne University, Paris, France, 1997. 1158.

Çüçen, A. Kadir (2008) “Heidegger’s Understanding of Man, Being and World,” Sofia Philosophical Review, Volume II, No 1, 2008. Pp 49-62.

Kurtar, Senem;  “Heidegger ve Habermas’ı Buluşturan Tartışma: Dünya-Açıklığı ya da İletişimsel Ussalık Olarak Hakikat Sorunu” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.11, 2011, 113-136.

Açıkel, Fatih; “Some Remarks On The Conflict Between Heidegger And Psychoanalysis”  Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c.50, s.1 1995, 13-28.

Camcı, Cihan; “Heidegger’in Aristoteles’in Zaman Anlayışının Yorumuyla Kant’ın Zaman Kavramını Eleştirisi” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.8, 2009, 93-121.

Donbaycı, Mehmet Ali; “Heidegger’in Descartes Eleştirisi Bağlamında “Malone Ölüyor” Kitabının Değerlendirilmesi”, Kaygı, s.2 2019, 455-479.

Gözel, Özkan; “Heidegger’de ‘Herkes’ Sorunsalı” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.30, 2020, 17-35.

Camcı, Cihan; “Cemal Süreyya’da Varlığın Uzanışına Heideggerci Bakış” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.19, 2015,  281-290.

Kartal, Onur; “Nietzche’nin Ontolojik ve Etik Politik Okumaları: Heidegger’e Karşı Deleuze” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.25, 2018, 163-180.

Kurtar, Senem; “Varlığın Ötesi: Heidegger’in Platon’u” Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, c.5, s.16, 2018, 268-300.

Kılıç, Yavuz; ve Çamlıbel, Ayşe; “Heidegger’in Bergson’un Zaman Görünüşüne Yönelik Eleştirisi Üzerine Bir Eleştiri” Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi,  s. 29, 2020, 259-276.

Birgül, Mehmet; “ Heidegger’in ‘Hâlâ Düşünmemek’ Eleştirisi Bağlamında İslam Düşünce Tarihine Bakmak”  Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, s.14 2012, 135-156.

Saadati Seyed, Seyed Mendi; “Heidegger’in Felsefi Hermenötiği Açısından Abbas Kiarostami’nin Sanatını Okumak”  Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, s.4, 2020, 29-51.

Kart, Berfin; “Aristoteles ve Heidegger’in Sanat Kuramlarında “Poiesis” ve “Phronesis””, Kaygı, s. 25, 2015, 77-88.